معاونت دانشجویی  

کمیته انضباطی


 گوهر شیخ فندرسکی

کارشناس کمیته انضباطی

 

شرح وظايف و فعاليتها:

1- تدوين مستندات
2- احضار دانشجويان
3- اخذ دفاعيات مکتوب دانشجويان
4- تکميل پرونده هاي انضباطي جهت طرح در جلسات کميته ( بدوي و تجديد نظر )
5- هماهنگي جهت تشکيل جلسات ( بدوي و تجديد نظر )
6- ابلاغ راي کميته ها ( بدوي و تجديد نظر ) به دانشجو
7- ثبت اطلاعات دانشجويان خاطي
8- بايگاني پرونده هاي انضباطي
9- پاسخگويي به استعلام از سوي ارگانها و ادارات و نهادها ( داخلي و خارجي )
10- اخذ درخواست تجديد نظر دانشجو

شماره تماس: 32452302-017  تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 آذر 1399 - 14:34