معاونت دانشجویی  

اداره رفاه دانشجویان


 فاطمه زهرا قجر

رئیس اداره رفاه

 زینب افخمی نیا

کارشناس اداره رفاه دانشجویان

 ابوذر گرزین

کارشناس اداره رفاه دانشجویان

 شرح وظايف و فعاليتها:
1- پرداخت وام تحصيلي و مسکن با هماهنگي مرکز کامپيوتر
2- پرداخت وام ضروري با هماهنگي مرکز کامپيوتر
3- پرداخت وام وديعه مسکن دانشجويان متاهل با هماهنگي مرکز کامپيوتر
4- پرداخت وام ضروري دانشجويان ممتاز و نمونه با هماهنگي مرکز کامپيوتر
5- پرداخت وام ضروري دانشجويان مبتکر با هماهنگي مرکز کامپيوتر
6- پرداخت وام ضروري دانشجويان قهرمان ورزشي با هماهنگي مرکز کامپيوتر
7- پرداخت وام کمک هزينه موارد خاص با هماهنگي مرکز کامپيوتر
8- پرداخت وام ضروري ويژه دانشجويان خسارت ديده از حوادث غيرمترقبه با هماهنگي مرکز کامپيوتر
9- پرداخت وام شهريه به دانشجويان نوبت دوم ( شبانه ) با هماهنگي مرکز کامپيوتر
10- انعقاد قرارداد بيمه حوادث دانشجويان با يکي از شرکتهاي بيمه
11- انعقادقراردادبيمه خدمات درماني جهت صدوردفترچه بيمه خدمات درماني براي دانشجويان باسازمان بيمه خدمات درماني
12- تسويه حساب دانشجويان فارغ التحصيل جهت صدور دفترچه اقساط و ارسال آن به صندوق رفاه دانشجويان
13- بايگاني پرونده دانشجويان فارغ التحصيل
14- تمديد دفترچه اقساط دانشجويان شاغل به تحصيل و ارسال آن به صندوق رفاه دانشجويان
15- جمع آوري گزارش ماهانه کار دانشجويي از واحدها و تنظيم ليست جهت پرداخت حق الزحمه به دانشجويان

شرح وظایف و فعالیتهای بايگان:
1- ثبت اسامي فارغ التحصيلان در دفتر انديکاتور
2- ثبت اسامي فارغ التحصيلان در کامپيوتر بايگاني اداره رفاه
3- تحويل دفترچه اقساط به دانشجويان
4- بايگاني رسيد اخذ دفترچه در پوشه دانشجويان
5- همکاري با اداره رفاه در تهيه ليست و ارسال دفترچه بيمه دانشجويان به اداره خدمات درماني

شماره تماس:   32452307-017-  32450225-017

 شماره فکس: 32452940-017

آدرس ایمیل اداره رفاه دانشجویان : wellfareappairs@gau.ac.ir  تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 آذر 1399 - 14:47