معاونت دانشجویی  

کمیسیون موارد خاص دانشگاه و استان


 گوهر شیخ فندرسکی

کارشناس کمیسیون موارد خاص دانشگاه و استان

شرح وظايف و فعاليتها:

1- انجام کليه امور مربوط به کميسيون موارد خاص
2- امور مربوط به کميسيون از طريق معاونت دانشجويي و يا آموزشي به اين دبيرخانه ارجاع مي گردد .
3- دعوتنامه جهت شرکت اعضاء توسط دبيرخانه و با امضاي دبير کميسيون ( معاونت دانشجويي ) در موعد مقرر ارسال مي گردد .
4- کارشناس مربوطه نيز پرونده هاي قابل بررسي را آماده و سپس در دستور کار جلسه قرار داده تا در جلسه مورد بررسي و اتخاذ تصميم شود .
5- پس از اتمام جلسه صورتجلسه در اختيار کارشناس قرار گرفته تا پس از تنظيم و تايپ آن طي نامه اي از سوي دبير کميسيون به معاونت آموزشي براي اقدام لازم ابلاغ مي گردد .

شماره تماس :32452302-017  تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 آذر 1399 - 14:31