معاونت دانشجویی  

مرکز کامپیوتر حوزه معاونت دانشجویی


 فاطمه زهرا قجر

مسئول مرکز کامپیوتر حوزه معاونت دانشجویی

شرح وظايف و فعاليتها:
1- آماده سازي و طراحي فرمهاي مربوط به ثبت نام دانشجويان.
2- كنترل پرونده دانشجوياني كه تشكيل پرونده مي دهند.
3- ثبت اطلاعات شناسنامه اي ، تحصيلي ، سند تعهد محضري ، شماره حساب ، تعداد واحد انتخاب شده و واحد گذرانده در هرنيمسال تحصيلي براي هردانشجو.
4- جمع آوري و ثبت درخواستهاي وامهاي تحصيلي ، مسكن ، ضروري (انواع مختلف) ، ازدواج ، وديعه مسكن ، بيمه خدمات درماني ، كمك هزينه موارد خاص ، كمك شهريه دانشجويان نوبت دوم.
5- ارسال ليست وامها به صندوق رفاه دانشجويان.
6- پيگيري تا زمان واريز وجه به حساب دانشجويان.
7- صدور فيش پيش پرداخت اجاره بهاي خوابگاه ،جمع آوري فيشهاي واريزي ، تهيه ليست ، ثبت در سيستم و ارسال ليست و اصل فيش به صندوق رفاه دانشجويان.
8- جمع آوري فيش دانشجوياني كه اجاره بهاي خوابگاه خود را به صورت نقدي به حساب صندوق واريز كرده اند ، تهيه ليست ، ثبت در سيستم و ارسال ليست و اصل فيش به صندوق رفاه دانشجويان.
9- گزارشگيري از كل ميزان بدهي دانشجويان و بررسي كامل جهت تسويه حساب دانشجويان فارغ التحصيل.
10- ثبت اطلاعات فارغ التحصيلان درسيستم تهيه ليست و ديسك وارسال به صندوق رفاه جهت صدوردفترچه اقساط.
11- جمع آوري آمار و پاسخ گويي به آمارهاي خواسته شده.
12- رسيدگي به مسائل و مشكلات كامپيوتر و نرم افزاري حوزه معاونت دانشجويي.

شماره تماس :32450225-017

آدرس ایمیل: st_computercenter@gau.ac.ir  تاریخ آخرین بروزرسانی : 19 آذر 1399 - 13:41