معاونت دانشجویی  

مدیر امور تربیت بدنی


معرفی اداره تربیت بدنی:

علی سپهری فر

مدیر اداره تربیت بدنی

یاسر هژبر

کارشناس ورزش برادران

مرضیه رضایی

کارشناس ورزش خواهران

سیدمیثم حسینی

مسئول اماکن ورزشی

 وظایف مدیریت اداره تربيت بدني:

1- پيگيري مصوبات شوراي عالي تربيت بدني و ورزش دانشگاه

2- سياستگزاري برنامه ريزي، سازماندهي فعاليتهاي سراسري ورزش دانشگاه
3- تمركز زدايي در اجراي فعاليتهاي سراسري ورزش دانشگاه و واگذاري اختيارات به انجمن نهضت داوطلبين

4- تشكيل انجمنهاي ورزشي دانشگاه و حمايت از تشكيل انجمنهاي درون دانشگاهي و انجمنهاي ورزشي دانشجويي در دانشكده ها و خوابگاههاي دانشجويي
5- كوشش در جهت ارتقاء سطح علمي و تجربي مربيان و كارشناسان و ديگر كاركنان امور ورزشي دانشگاه از طريق برگزاري كلاسهاو كارگاههاي آموزشي
6- نظارت‌ و ‌ايجاد‌هماهنگي در اجراي جشنواره ها و المپيادها و رقابتهاي درون دانشگاهي

7- جلب مشاركت نهاد هاي خارج دانشگاه در برگزاري فعاليتهاي ورزشي دانشجويان سراسر كشور

8- مشارکت در وظايف فدراسيون ملي ورزشهاي دانشگاهي جهت نظارت و همكاري در انجام تدارك آماده سازي واعزام كاروانهاي ورزشي دانشجويي به يونيورسيادهاي دانشجويي ،مسابقات قهرماني دانشجويان جهان،مسابقات همبستگي دانشجويان كشورهاي مسلمان و ساير رقابتهاي بين المللي كه بر اساس توافقنامه هاي في مابين متبوع و آموزش عالي ساير كشورها مبادله شده است
9- بررسي و ارزيابي نحوه عملكرد واحدهاي اجرايي تربيت بدني دانشگاه به منظور اصلاح روند اجرايي
10- جلب مشاركت دانشجويان و دانشگاهيان و دستگاهها و سازمانهاي ذيربط در اجراي بهينه برنامه هاي ورزش دانشجويان
11-نظارت بر اجراي امور دروس عمومي تربيت بدني دانشگاه از طريق ارائه پيشنهادات اصلاحي و انتقال تجارب موفق به دانشگاه
12- تهيه وسايل و تجهيزات لازم براي فعاليتهاي ورزشي دانشگاه

13-پشنهاد احداث ،تكميل و نوسازي و بهسازي مجموعه هاي ورزشي و اردويي دانشگاه و پيگيري آن
14- تبادل اطلاعات و همكاري علمي و ورزشي با سازمانهاي مربوط به تربيت بدني و ورزش داخل و خارچ كشور
15- مطالعه و تحقيق در امور تربيت بدني و ورزش دانشگاه ضمن جلب مشاركت پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي وزارت متبوع و ساير سازمانهاي علمي داخل و خارج كشور
16-توسعه ارتباطات با سازمانهاي ورزشي داخلي و بين المللي
17-تهيه و تنظيم اساسنامه ها و آئين نامه هاي مربوط به ورزش دانشجويان با همفكري دانشگاهيان و ارسال آن به شوراي عالي ورزش دانشگاه جهت بررسي و تصويب
18- تعيين راهبردهايي جهت فراگيري و توسعه فعاليتهاي ورزشي در دانشگاه به منظور توسعه ورزش همگاني بين دانشجويان

امور فني و مسابقات:

1- انعكاس مطلوب فعاليتهاي ورزشي دانشجويي به منظور ترغيب و تشويق ساير دانشجويان
2- برنامه ريزي و كمك در اجراي مسابقات درون دانشگاهي
3-تنظيم تقويم ورزشي ساليانه و اجراي مفاد مندرج در تقويم
4-كمك و همكاري با فدراسيون ورزش هاي دانشگاهي
5- تدارك اعزام تيمهاي ورزشي دانشجويي به مسابقات قهرماني مناطق، كشور و مسابقات جهاني و دانشجويي
6- نظارت بر حسن اجراي مسابقات قهرماني در دانشگاه
7- شركت در جلسات مربوط به اردوها و فدراسيونهاي ورزش سازمانها و ساير ارگانها به منظور تبادل نظر و ايجاد هماهنگي
8- كمك به فدراسيون ورزش هاي دانشگاهي در تشكيل اردوهاي آمادگي جهت اعزام تيم هاي ورزشي به فعاليتهاي برون مرزي.
9- برنامه ريزي جهت برگزاري مسابقات قهرماني
10- كوشش جهت شناسايي استعداد هاي درخشان ورزشي دانشگاه
11- اجراي ساير امور محوله از طرف معاونت متبوع
12-تنظيم برنامه هاي مربوط به اردوهاي ورزش دانشجويي و تهيه دستورالعملهاي لازم

طرح و توسعه:

1-تدوين طرحها و تعيين راهبردهايي براي فراگير بودن فعاليتهاي ورزشي در دانشگاه
2-توسعه فعاليتهاي ورزشي در اماكن باز و فضاهاي مفرح
3-توسعه ورزشها ي بومي و محلي و فعاليتهاي ورزشي در دانشگاه
4-ارزيابي برنامه ها و فعاليتهاي ورزش همگاني دستگاه
5-تدوين برنامه هايي براي توسعه فعاليتهاي ورشي در بين خواهران
6-جمع آوري آمار تربيت بدني دانشگاه در برگزاري مسابقات ورزش قهرماني دانشگاه و اطلاعات لازم در مورد مسابقات ورزش جهت ارتقاء سطح كيفي و كمي مسابقات قهرماني و المپيادها
7-ارتقاء‌سطح علمي و آموزشي مربيان و دست اندركاران ورزش در دانشگاهها
8-نظارت برحسن اجراي فعاليتهاي ورزشي در مسابقات سراسري و درون دانشگاهي
9-برنامه ريزي جهت توسعه ورزش همگاني
10-برنامه ريزي جهت توسعه و افزايش دانشجويان در ورزش هاي درون دانشگاهي
11-نظارت و حمايت انجمن هاي ورزش دانشجويي در دانشگاهها
12-كمك به احداث، بهسازي، نوسازي، تكميل سالنها و فضاهاي ورزش سرپوشيده و روباز
13-برگزاري گردهمايي مديران تربيت بدني و همايش هاي علمي ورزشي با همكاري دانشگاههاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و پژوهشكده تربيت بدني
14-ارزيابي و انعكاس حاصل از عملكرد تربيت بدني دانشگاهها جهت بهبود عملكرد ساليانه
15-اجراي ساير امور محوله از طرف معاونت متبوع.

شماره تماس: 31844000-017

آدرس ایمیل: sport@gau.ac.ir

   تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 آذر 1399 - 14:24