معاونت دانشجویی  

اطلاعيه خوابگاه - دانشجويان تحصيلات تکميلي


قابل توجه دانشجويان محترم تحصيلات تکميلي

با توجه به شرايط موجود ( ويروس کرونا ) و جلوگيري از ازدحام دانشجويان و با عنايت به آمار اعلامي دانشجويان از آموزش دانشگاه و تکميل فرم هاي مجوز فعاليت و خوداظهاري ارزيابي سلامت، اسکان در خوابگاهها با توجه به پروتکل هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بشرح ذيل مي باشد.

1- اسکان در خوابگاهها بصورت 25 تا 50 درصد ظرفيت اسکان يعني 1 و نهايتا 2 نفر در هر اتاق بوده و هزينه اسکان در خوابگاه مطابق مصوبات صندوق رفاه دانشجويان محاسبه خواهد شد.

2- هر دانشجو فقط طي مدت اعلام شده توسط معاونت آموزشي دانشگاه مي تواند در خوابگاه اسکان داشته باشد.  

3- دانشجويان مي بايست پس از پايان فرصت اعلامي، وسايل موجود در اتاق خود را جمع آوري و اتاق را تحويل دفتر خوابگاه نموده تا اتاق به دانشجويان متقاضي ديگر واگذار گردد.

4- ترجيحا اسکان دانشجويان در همان اتاق قبلي شان خواهد بود. مسئوليت کليه وسايل موجود در اتاق به عهده ساکنين اتاق بوده و دانشجويان غيرساکن جهت حفظ اموال خود هماهنگي لازم را با ساکنين اتاق خود انجام دهند.

5- دانشجويان مقاطع کارشناسي و ساير دانشجوياني که کار آزمايشگاهي و تحقيقاتي ندارند، مي بايست تا 25 شهريورماه نسبت به تخليه اتاق خود اقدام نمايند. در غيراينصورت بدون نياز به حضورشان در خوابگاه، وسايل شان از طرف متصديان خوابگاه جمع آوري و به انبار منتقل خواهد شد.

                                                                             اداره امور خوابگاههاي دانشجويي دانشگاه ارسال کننده :   کارشناس سیستم