معاونت دانشجویی  

اطلاعيه ثبت نام وامهاي دانشجويي نيسمال اول 400-1399


دانشجويان غير شاغل متقاضي انواع وامهاي دانشجويي پس از مطالعه دقيق آيين نامه پرداخت و بازپرداخت صندوق رفاه و اطلاعيه نسبت به ثبت درخواست وام و ارائه مدارک اقدام نمايند.

اطلاعيه ثبت نام وام هاي دانشجويي  نيمسال اول 99 ارسال کننده :   کارشناس سیستم