معاونت دانشجویی  

اطلاعات دفتر محوزه معاونت دانشجویی


مسئول دفتر معاونت دانشجویی:

محمدرضا ابراهیمی

شرح وظايف و فعاليتها:
1- دريافت نامه ها، اوراق ، پرونده هاي و ساير مکاتبات رسيده به حوزه
2- تفکيک و توزيع نامه ها و گزارشات و سايرمکاتبات و پيگيري کردن آنها
3- انجام اقدامات لازم در زمينه نگهداري وبايگاني کردن پرونده ها ، اوراق ، نامه ها و گزارشات و اسناد و مدارک حوزه در محلهاي مخصوص خود
4- تنظيم ليست متقاضيان ملاقات بامعاونت و تعيين ساعات ملاقات براي آنها
5- تهيه و تنظيم گزارشات لازم پيرامون مطالب و وقايع مهم روزانه
6- ابلاغ دستورات صادره به اشخاص و موسسات ذيربط و واحدهاي تابعه ودرصورت لزوم پيگيري آنها
7- آماده کردن سوابق و پرونده هاي مربوط به کميسيونها و جلسات و سمينارها براي اطلاع و مطالعه قبلي معاون
8- تنظيم اوقات جلسات و کميسيونهايي که در دفتر تشکيل مي شود و مطلع ساختن مقامات يا افراد شرکت کننده در جلسه
9- پاسخگويي به مراجعين و راهنمايي آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواستهاي متقاضيان و مراجعه کنندگان
10- تهيه پيش نويس برخي از نامه ها و گزارشات و جدولهاي مختلف
11- استفاده از نرم افزارهاي پردازش متن ، دريافت و ارسال نامه هاي الکترونيکي و دورنگار

شماره تماس دفتر معاونت: 32452300-017

فکس: 32450074-017  تاریخ آخرین بروزرسانی : 16 آذر 1399 - 12:10